جداول

جدول شماره ۱: ویژگی های محصولات تولیدی شرکت آب لوله آرا سپاهان

جدول شماره ۲: فشار کاری مجاز برای لوله های پلی اتیلن تولیدی شرکت آب لوله آرا سپاهان طبق استاندارد ISIRI 1331 &DIN8074

جدول شماره ۳: مشخصات ابعاد لوله های پلی اتیلن سخت تولیدی شرکت آب لوله آرا سپاهان طبق استاندارد ISIRI7607 &DIN8075

جدول شماره ۴: مشخصات وزنی لوله های پلی اتیلن سخت تولیدی شرکت آب لوله آرا سپاهان طبق استاندارد ISIRI 1331 &DIN8074

جدول شماره ۵: مشخصات ابعاد لوله های پلی اتیلن نرم تولیدی شرکت آب لوله آرا سپاهان طبق استاندارد ISIRI7607 &DIN8075

جدول شماره ۵ و ۶: جدول MFR

جدول شماره ۸: میزان خارج شدگی از گردی MAXIMUM OUT OF ROUNDNESS